Terugblik op de Week van de Armoede in Limburg

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag van de armoede. Daarbij was Heerlen vaak het centrum van de activiteiten.

Groei en achterblijvers
Dit jaar is een en ander veel breder en groter opgepakt. ATD/Vierde Wereldbeweging Limburg, parochies, lokale diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten en de Dienst Kerk en Samenleving hebben de handen ineengeslagen om een groot aantal activiteiten te organiseren. Eén van de achtergronden was het rapport ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, dat in juni door een zevental verkenners van de provincie Limburg gepresenteerd werd. In dit rapport wordt onder meer stil gestaan bij de kloof in de Limburgse samenleving. Economisch gaat het zeer goed met Limburg. Enorme groeicijfers vallen de lezen in de rapporten van CBS en SCP. Maar we zien ook dat in Limburg een zeer grote groep niet profiteert van deze economische vooruitgang. Zo zien we dat het aantal laaggeletterden ook groeit en dat de armoede in de grotere steden van Limburg enorm toeneemt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de ontwikkelingen niet volgen. Kwetsbare mensen worden nog kwetsbaarder! En met name mensen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar. Dat waren allemaal belangrijke redenen voor de organiserende groepen om uitdrukkelijk stil te staan bij deze groeiende problematiek.

Ruim een week

Er werd ook bewust gekozen om een en ander niet op een dag te laten plaats vinden, maar hiervoor een week uit te trekken. Zo werd tussen 6 en 17 oktober, op zeven plekken, stilgestaan bij de problematiek van armoede. Grote of kleinere conferenties werden lokaal georganiseerd. Op zes plekken werd, als afsluiting van de gesprekken, de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting getoond.
Op de zeven plekken werden het bijzondere ontmoetingen, met vaak boeiende en hoopvolle gesprekken tussen bestuurders, professionals en vooral ook mensen die in armoede leven. De volgende opmerkingen kwamen regelmatig terug; ‘Waarom trekken steeds meer armen zich terug in een isolement? Hoe kunnen we kinderarmoede nog effectiever bestrijden en waarom lopen statushouders een risico op armoede? Op al deze vragen zijn geen pasklare oplossingen en antwoorden gevonden, maar belangrijk was wel dat ‘mensen uit het veld’ met elkaar in gesprek kwamen. Samen kunnen mogelijke antwoorden en oplossingen gevonden worden voor de vragen en problemen waar mensen in hun leven in terecht kunnen komen. Zo werden ook veelvuldig praktische tips in de strijd tegen kinderarmoede, sociaal isolement en schulden uitgewisseld. Maar ook gekeken hoe mensen die laaggeletterd zijn bejegend worden.

Aandacht in de pers
Ook in ‘De Limburger’ werd en wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de week van de armoede. Op 30 september werd in een opiniestuk de vraag al opgeroepen wat de kerk rondom deze problematiek doet. In aansluiting op dit artikel zijn in de afgelopen weken regelmatig verhalen over de lokale conferenties, maar ook sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten te lezen. In november zal in een aantal artikelen uitgebreid stil gestaan worden bij de verschillende aspecten van armoede in de Limburgse samenleving.

Conferentie
Op 17 november zal in de conferentie; ‘De kloof… en het licht dat er doorheen schijnt’ uitgebreid stilgestaan worden bij de vragen die momenteel in de Limburgse samenleving spelen. Met deze conferentie wordt de zoektocht van de Limburgse verkenners voortgezet en zal gezocht worden naar oplossingen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt