10 Stappen naar een M25-groep

De onderstaande 10 stappen kunnen je helpen bij het opzetten van een M25-groep in je eigen parochie of cluster. Ze zijn bedoeld als handleiding en inspiratie. Iedere parochie is anders, dus pas ze vooral aan naar je eigen omstandigheden en mogelijkheden.
Heb je nog meer vragen of wil je graag meer hulp bij het starten van je groep, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


1) Initiatiefnemer
Dit is is degene die enhousiast is geworden over M25 en ook graag een groep in jullie eigen parochie(cluster) wil starten. Het spreekt voor zich dat een M25-groep pas kans van slagen heeft als minimaal één persoon in de parochie hiermee aan de slag wil. Dit kan een pasto(o)r zijn, iemand van het parochiebestuur, een vrijwilliger, een jongere of tiener zelf, of iemand die al actief is binnen het jongerenwerk van de parochie.
 

2) Draagvlak creëren
Hoe enthousiast je als initiatiefnemer ook bent, je kunt er nooit alleen voor zorgen dat er een M25-groep in je parochie ontstaat. Zorg daarom voor draagvlak in je parochie, waardoor het echt een activiteit wordt die breed gedragen wordt in de hele parochie. Praat met andere mensen en (werk)groepen in je parochie over je ideeën en plannen en vraag hen je initatief te ondersteunen. Zorg er in ieder geval voor dat het pastorale team en parochiebestuur achter je staan, hun steun is onmisbaar. Samenwerking met andere (werk)groepen in je parochie komt ook van pas bij het zoeken van een ruimte om samen te komen, het bedenken en ontwikkelen van ideeën voor diaconale activiteiten, het regelen van financiële middelen, etc.
 

3) Breng een Begeleidersgroep samen
Zorg voor ten minste 4 mensen die dit plan concreet gaan uitwerken en vorm geven. Het is belangrijk dat deze mensen het leuk vinden om met jongeren (12-18 jaar) te werken en ook diaconaal betrokken zijn, hart hebben voor mensen die het wat moeilijker hebben dan de gemiddelde persoon. Daarnaast is het handig als deze mensen contact hebben of willen leggen met organisaties die mensen ondersteunen die het moeilijk hebben. Dit zal helpen bij het opzetten en orangiseren van de diaconale activiteten.
 

4) Organisaties in Kaart Brengen
Breng, eventueel samen met een al bestaande lokale diaconale groep, in kaart voor welke organisaties in eigen wijk/dorp/stad jongeren in de toekomst iets zonden kunnen betekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- De Voedselbank
- De Zonnebloem
- Ziekenhuis of Medisch Centrum
- Dak/Thuislozenopvang
- Exodushuis voor ex-gedetineerden
- Buurt/Wijkverenigingen
- Wooncentra voor ouderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
- Kinderopvang
- Gezinsvervangend Tehuis
- Asielzoekerscentrum
- Kledingbank
- Amnesty International
- Wereldwinkel
- Vastenaktie


5) Organisaties Benaderen
Neem als begeleidersgroep contact op met de organisaties die jullie bij stap 4 in kaart hebben gebracht en vraag wat wat jongeren voor hen zouden kunnen betekenen.
Zorg voor een goed en open gesprek, ook als de betreffende organisatie in eerste instantie niet zo positief reageert. Bespreek wat de jongeren zouden kunnen betekenen, wanneer en hoe. Let erop dat je niet te snel met je eigen plan begint, maar luistert echt naar wat de organisatie nodig heeft. Let aan de andere kant ook erop dat de jongeren uiteindelijk niet met 'rotklusjes' worden opgezadeld die niemand anders wilt doen, zoals schoonmaken. Als je het gesprek aangaat zul je merken dat het bijna altijd mogelijk is om een activiteit te bedenken waarwij de hulp van de jongeren nuttig is en die tegelijkertijd ook leuk is om te doen. Maak tenslotte heldere en duidelijke afspraken over de uit te voeren activiteit.


6) Stel Jaarprogramma op
Op basis van de afspraken die je met de betreffende organisaties gemaakt het stel je een programma op voor het eerste jaar. Een jaarprogramma zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

- September: Leuke opening, kennismaking leiding en jongeren en korte kennismaking met de organisaties waar we dit jaar iets gaan doen.
- Oktober: Uitgebreidere kennismaking met de organisatie waarbij we in november iets gaan doen en informatie over de activiteit.
- November: Eerste activiteit 
- December: Evaluatie november-activiteit en voorbereiding van de januari-activiteit.
- Januari: Tweede activiteit.
- Februari: Evaluatie januari-activiteit en voorbereiding van de maart-activiteit.
- Maart: Derde activiteit.
- April: Evaluatie van de maart-activiteit en voorbereiding van de mei-actviteit.
- Mei: Vierde activiteit 
- Juni: Evaluatie van de mei-activiteit en gezellige jaarsluiting naar keuze (speurtocht, sportactiviteit, barbecue, enz.).

Zorg ervoor dat je het programma niet alleen vult met activiteiten maar dat er ook voldoende ruimte is voor voorbereiding op de activiteiten, evaluatie en reflectie. Hierbij kun je ook aandacht besteden aan het verhaal uit Mattheüs 25, de inspiratie en achtergrond waaruit we dit doen. Zorg ook voor voldoende gelegenheid voor gezelligheid en mogelijkheden om elkaar te leren kennen. Je zou bijvoorbeeld iedere bijeenkomst kunnen beginnen met een gezamelijke maaltijd.


7) Uitnodigen Jongeren
Je kunt beginnen met het uitnodiigen van de jongeren die de afgelopen 2 jaar hun Vormsel hebben ontvangen en de huidige vormelingen. Ook de al bestaande jongerengroep en de misdienaars kunnen een goed beginpunt zijn in het uitnodigen van jongeren. Zorg voor een leuke uitnodigen of folder die de jongeren aanspreekt.

Probeer ook breder te werven dan alleen de jongeren die al betrokken zijn bij de parochie. Hierbij kunnen de volgende dingen een hulp zijn:
- eigen website of webpage op de parochiewebsite met info over de groep en activiteiten
- social media als facebook, twitter, Instragram - veel jongeren hebben hier een eigen account
- lokale media en het parochieblad
- folders en posters op plekken waar jongeren regelmatig komen, zoals scholen, bibliotheek, sportcentra.
Al deze media kunnen je helpen meer jongeren te bereiken en uit te nodigen voor je M25-groep.


8) Jaar 1
Start met je activiteiten en sta tussendoor open voor bijstellingen en aanpassingen. Blijf ook jongeren uitnodigen om zich aan te sluiten en zoek de publiciteit op met jullie activiteiten. 


9) Evaluatie
Kijk naar het eerste jaar terug en evalueer hoe een en ander verlopen is. Maak aanpassingen waar nodig, bijvoorbeeld door het toevoegen danwel weglaten van activiteiten,


10) Vervolg
Stel (al tijdens het eerste jaar) een programma op voor jaar twee. Je kunt ervoor kiezen vanaf jaar twee met twee groepen te werken, waarbij je voor de al bestaande groep een programma opstelt met nieuwe activiteiten bij andere organisaties en je de nieuwe groep het porgramma van het eerste jaar laat volgen.
Als je minder deelnemers hebt kun je er ook voor kiezen iederen in één groep te houden en ze allemaal een programma aan te bieden met nieuwe activiteiten. Je krijgt dan als het ware een cyclus van meerdere jaren met verschillende programma's. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt