Startbijeenkomst

De deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen voor de ‘startbijeenkomst’ van het MaS-project. Daarin staat de globale opzet van deze eerste bijeenkomst. Er zal kort iets worden verteld over:
- hoe de maatschappelijke stage in de parochie eruit gaat zien;
- de zogenoemde ‘zeven werken van barmhartigheid’ als vormen van vrijwilligerswerk vanuit de parochie;
- waarom mensen in de parochie deze vormen van vrijwilligerswerk zo belangrijk vinden.

Daarna wordt er vooruitgeblikt op de tweede bijeenkomst: het bezoek aan de justitiële jeugdinstelling.

Leerdoelen
De leerlingen weten dat:
- hun maatschappelijke stage in de parochie bestaat uit het kennismaken met mensen van organisaties die uitvoering geven aan de zogenoemde ‘Werken van Barmhartigheid’;
- de ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ voortkomen uit een tweetal Bijbelteksten;
- mensen in parochies zich vrijwillig inzetten om deze werken van barmhartigheid vorm te geven;
- ‘de gevangenen bezoeken’ één van deze ‘werken’ is.


Benodigdheden
- Bijbel (Matteus 25 en Tobit)


Werkwijze

1. De maatschappelijke stage
Vertel kort iets over hoe deze MaS eruit gaat zien. ‘We gaan een aantal plekken bezoeken waar mensen werken met maatschappelijke groepen waar je normaal niet zo snel mee in aanraking zal komen: jongeren die in gesloten jeugdzorg zitten, mensen die niet genoeg geld hebben voor eten en drinken (Voedselbank), zieken (Zonnebloem) e.d.

- Je gaat zelf ook vrijwilligerswerk doen. Daarbij heb je de keuze uit verschillende acties, b.v. een brief schrijven voor een politiek gevangene, voedsel inzamelen, meegaan op ziekenbezoek e.d. Het is belangrijk dat je een actie kiest waar je hart naar uitgaat, want daar gaat het om bij ‘barmhartigheid’.

- Verder krijg je voor en na elke bijeenkomst een uitnodiging om iets op te schrijven in je logboek: een schrift dat je gaat bijhouden. Als je wilt, dan mag je je ervaringen ook delen op de Facebook-pagina die speciaal voor dit project is aangemaakt[1]’.

 

2. MaS in de parochie: waarom gaan we naar deze plekken toe?

- Kennismaking: laat de jongeren kort iets over zichzelf vertellen en waarom ze hebben gekozen voor deze MaS in de parochie.

- Schrijf het woord ‘parochie’ in het midden van een groot wit vel. Vraag de jongeren om de beurt om een woord te noemen dat het woord ‘parochie’ bij hen oproept. Vertel dan wat het woord ‘parochie’ voor jou betekent, persoonlijk en als parochie-medewerker. Benoem overeenkomsten met en verschillen tussen de woorden op het witte vel.

- Leg uit wat de ‘werken van barmhartigheid’ zijn, bijvoorbeeld:

‘Voor christenen die deel uitmaken van een parochie is de Bijbel een zeer belangrijk boek, vooral de verhalen over Jezus. En in de Bijbel wordt gezegd dat het zeer belangrijk is dat je oog hebt voor medemensen die het minder getroffen hebben dan jijzelf: denk aan zieken of mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven. Er is een Bijbelpassage waarin Jezus de mensen oproept om zich in te zetten voor medemensen die het moeilijk hebben:

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe (Matteus 25: 34-37).

In deze Bijbelpassage worden 6 maatschappelijke groepen genoemd: hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken, gevangenen. En op grond van deze tekst zijn christenen, o.a. vanuit parochies, allerlei vrijwilligerswerk gaan doen voor dit soort mensen: hongerigen te eten geven, zieken en gevangenen bezoeken etc. Dit soort vrijwilligerswerk noemen christenen ‘werken van barmhartigheid’. Tijdens de MaS gaan we kennis maken met mensen van organisaties die heden ten dage aan dit soort ‘werken van barmhartigheid’ doen:

- de justitiële jeugdzorg en/of Amnesty International (‘gevangenen’)
- de voedselbank (‘hongerigen’)
- Vastenaktie (‘dorstigen’)
- vluchtelingenwerk (‘vreemdeling’)
- een organisatie die kleding inzamelt (‘naakten’)
- de Zonnebloem (‘zieken’).

Later is daar nog een zevende werk van barmhartigheid bij gekomen: ‘de doden begraven’. Dit is gebaseerd op een andere, nog veel oudere Bijbelpassage. In die tijd was het nog helemaal niet gebruikelijk om doden te begraven:

Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het (Tobit 1,17).

Ook in onze tijd is er veel schroom als het om overledenen gaat. Toch zijn er ook mensen die zich juist ‘geroepen’ voelen om werk te maken van het verzorgen van overledenen, bijvoorbeeld mensen die in een uitvaartcentrum werken. Daarom gaan we ook naar zo’n plek toe en wie wil kan het zogenaamde ‘mortuarium’ zien: de ruimte waar doden worden opgeborgen voordat ze begraven of gecremeerd worden.

 

Afspraken rond de eerste bijeenkomsten
Vooraf aan elke bijeenkomst krijgen jullie een e-mail met praktische informatie. Verder krijgen jullie per e-mail vooraf vragen over het onderwerp en achteraf vragen over wat je die avond beleefd hebt’.[1]Een zogenaamde “Gesloten Facebookgroep”  waarin alleen de deelnemers aan de MaS de bijdragen kunnen lezen is hiervoor wellicht het meest geschikt.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt