Brief Nederlandse Bisschoppen over Vluchtelingen

De Bisschoppenconferentie heeft in aanloop naar Kerstmis een brief geschreven aan alle medeburgers en in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het thema van de brief is de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving.

De bisschoppen roepen op tot een herbergzame samenleving waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect. ‘Wij pleiten voor een principiële én realistische houding: mensen in nood moeten worden geholpen en tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende hand toe te steken,’ zo staat in de brief. ‘De ontmoeting tussen verschillende culturen leidt er toe dat verschillende waarden en normen over en weer ter discussie worden gesteld.’

‘Paus Franciscus heeft op zondag 6 september jongstleden een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters overal ter wereld om onderdak te bieden aan vluchtelingen. In een reactie daarop schreven wij op 8 september dat we daar gehoor aan willen geven. Vanuit de Rooms Katholieke gemeenschap vinden er vele initiatieven plaats.’

De bisschoppen wijzen er in hun brief op dat er voor Jezus, Maria en Jozef in de herberg van Bethlehem geen plaats was. Zij spreken in de kerstboodschap dankbaarheid en grote waardering uit voor de inzet van velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich iedere dag onvermoeid inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood!

Download volledige tekst bisschoppelijke brief

     
     
     
     
     
Susteren-Echt